Talous ei ole pelkkiä lukuja

Kolumni Tampereen Viikossa  -lehdessä 15.11.2018 

Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tää en­si maa­nan­tai­na vuo­den 2019 ta­lou­sar­vi­os­ta.

Vai­ke­as­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa men­nään usein lii­an hel­pos­ti me­kaa­ni­siin leik­kauk­siin. Hel­pol­ta tun­tu­va ve­ron­ko­ro­tus­kaan ei ole kes­tä­vä tie. Jos me­not jat­ka­vat kas­vua yh­tä voi­mak­kaas­ti, ve­ron­ko­ro­tuk­sia pi­täi­si teh­dä har­va se vuo­si. Olen­nais­ta on löy­tää kei­no­ja käyt­tö­ta­lou­den me­no­jen kas­vun hil­lit­se­mi­seen.

Vie­lä vuon­na 2012 kau­pun­gin me­not kas­voi­vat yli kuu­si pro­sent­tia. Vii­me val­tuus­to­kau­den alus­sa vuon­na 2013 pi­dim­me tätä lii­an ko­va­na kas­vu­na ti­lan­tees­sa, jos­sa kau­pun­ki kas­voi voi­mak­kaas­ti ja ylei­nen ta­lous­ti­lan­ne oli ny­kyis­tä­kin haas­ta­vam­pi. Otim­me ta­voit­teek­si ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen ja saim­me pu­ris­tet­tua koko val­tuus­to­kau­den me­no­jen kas­vun noin kah­teen pro­sent­tiin, mikä on suh­teel­li­sen kes­tä­vä taso kas­va­val­le kau­pun­gil­le. Täl­lä val­tuus­to­kau­del­la me­no­jen kas­vu on nous­sut noin vii­teen pro­sent­tiin. Se on lii­an kova tah­ti.

Pi­dän var­hais­ta puut­tu­mis­ta pal­ve­luis­sa tär­ke­ä­nä pit­kän ai­ka­vä­lin kei­no­na hal­li­ta ta­lout­ta ja en­nal­ta­eh­käis­tä on­gel­mia. Sii­hen tu­lee jopa pa­nos­taa. Vies­ti­ni on, et­tä ta­lout­ta ei pidä tar­kas­tel­la vain lu­kui­na ir­ral­laan toi­min­nas­ta.

Ta­lou­sar­vi­on va­lin­nat ovat ar­vo­va­lin­to­ja sii­tä, mitä asi­oi­ta ha­lu­taan pai­not­taa. On hie­noa, et­tä ta­voit­teek­si on ase­tet­tu sel­lai­sia asi­oi­ta kuin työl­li­syys, yrit­tä­jyys, osaa­mi­nen, per­heys­tä­väl­li­syys ja kes­tä­vä ke­hi­tys ve­to­voi­maa ja saa­vu­tet­ta­vuut­ta unoh­ta­mat­ta. Tär­keä lin­jaus on esi­mer­kik­si se, et­tä pi­de­tään huol­ta var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­ru­so­pe­tuk­sen laa­dus­ta.

Ko­ko­nai­suu­te­na ta­lou­sar­vio tar­jo­aa hy­vän poh­jan vuo­del­le 2019. Ha­lu­an kan­nus­taa jat­kos­sa­kin puut­tu­maan me­no­jen kas­vuun ja pa­nos­ta­maan var­hai­seen tu­keen kaut­ta lin­jan. Leik­kauk­set ja ve­ron­ko­ro­tuk­set ei­vät ole ai­noa tie ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­sa. Tar­vi­taan uu­sia te­ke­mi­sen ta­po­ja, joil­la saa­daan sekä hil­lit­tyä me­no­jen kas­vua et­tä vas­tat­tua ih­mis­ten pal­ve­lu­tar­pei­siin.