Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen: Naisia tieteen ja teknologian areenoille

11.2.2020

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä päivää tytöille ja naisille tieteessä ja teknologiassa. Suomessa tytöt ovat Pisa-tulosten perusteella maailman huippuluokkaa luonnontieteissä ja matematiikassa, mutta silti yhä edelleen STEM-aloilla (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) sukupuolten välillä vallitsee epäsuhta ja ala on hyvin miesvaltainen. 

”STEM-alat tulevat vastaamaan tulevaisuutemme isoihin haasteisiin. Tiede ja teknologia ovat kiistattomasti merkittävässä asemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, työelämän murroksessa, digitalisaatiossa ja robotiikassa. On huolestuttavaa, että suomalaisten tyttöjen ja naisten osaaminen on teknologiassa yhä näin vahvasti aliedustettuna” Ikonen sanoo.

Suomessa naiset suorittavat vähiten STEM-alan tutkintoja verrattuna muihin pohjoismaihin. Suomessa ICT-alat, tekniikan alat, terveys- ja hyvinvointialat ja kasvatusalat ovat selkeästi sukupuolittuneita. Naiset suorittavat vain noin 20 prosenttia kaikista tutkinnoista sekä tekniikan alalta että tietojenkäsittely- ja tietoliikennealoilta. Miesten lukema on sama terveys- ja hyvinvointialoilla ja kasvatusaloilla. (Tilastokeskus koulutustilasto 2018) Tilanne heijastuu myös työelämään. 

”Tyttöjen ja naisten vähäistä hakeutumista tekniikan aloille ei pidä tarkastella ainoastaan tasa-arvon näkökulmasta, vaan myös tieteen ja tekniikan näkökulmasta. Tekniikka ja digitalisaatio on tullut joka päiväiseen elämäämme jäädäkseen, eikä toista sukupuolta voida jättää digikuilun toiselle puolelle. Lisäksi työ- ja koulutusympäristöjen monimuotoisuus tukee myös erilaisten palvelujen ja sovellusten kehittämistä ottaen yhä paremmin huomioon monenlaiset tarpeet. Tyttöjen ja naisten aliedustus tieteen ja teknologian alalla on yhteinen haasteemme, joka täytyy pystyä ratkaisemaan” Ikonen toteaa.

Tällä hetkellä STEM-aloja mainostetaan naisille tulevaisuuden työpaikkoina aktiivisesti ja tehokkaasti. Euroopan Unionin mukaan informaatio-, teknologia- ja viestintäaloilla tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä noin 756 000 avointa työpaikkaa. Korkeakoulut ovat yhä vahvemmin ottaneet roolia naisten houkuttelemiseksi STEM-aloille ja Ikonen näkeekin, että koulutuspolulla on merkittävä vaikutus tyttöjen ja naisten innostamiseksi alalle.

”Maailmamme tarvitsee myös naisten osaamista, kykyjä ja taitoja niin kotimaisilla, kuin kansainvälisillä tieteen ja teknologian areenoilla, sillä työtä yhteisten haasteiden eteen tehdään taidolla, ei sukupuolella. Suomessa yksikään tyttö ei saa ajatella, etteikö hän voisi pärjätä tieteen ja teknologian aloilla siksi, että on tyttö.” Ikonen päättää.

#womeninscience